Get Adobe Flash player

Zakres usług świadczonch na rzecz osób fizycznych

Zakres usług prawnych świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych


Zakres usług prawnych świadczonych na rzecz podmiotów gospodarczych:
1. Prawo cywilne i gospodarcze
• kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności pieniężnych, w tym windykacja wstępna, a także reprezentacja przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i innymi organami powołanymi do rozstrzygania sporów gospodarczych,
• kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych,
• przygotowywanie projektów umów, sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.
2. Prawo handlowe
• tworzenie, likwidacja, łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
• przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego,
• bieżącą obsługę spółek
• sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych w zakresie uregulowań przepisów prawa handlowego,
• opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów.
3. Prawo zamówień publicznych
• pomoc prawna przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
• pomoc prawna przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
• przygotowanie protestów, odwołań i skarg,
• przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,
• reprezentowanie w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów oraz sądami.
4. Prawo upodłościowe i naprawcze
• dochodzenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
• reprezentację wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
• przygotowywanie wniosków i reprezentacja upadłego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu bądź obejmujące likwidację majątku upadłego.
5. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
• reprezentacja przed sądem w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych,
• przygotowywanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy, a także umów o pracę i kontraktów menadżerskich,
• sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Copyright © 2010-2011 www.kancelarieprawneelblag.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie serwisu : Krzysztof Lebiecki